FANDOM


n (H)
n
Dòng 31: Dòng 31:
 
* [[Dương Đào]]
 
* [[Dương Đào]]
 
* [[Dương Kiển]]
 
* [[Dương Kiển]]
  +
* [[Dương Nhu Gia]]
   
 
==Đ==
 
==Đ==
Dòng 36: Dòng 37:
 
* [[Đại hoàng tử (Thiên Vũ)]]
 
* [[Đại hoàng tử (Thiên Vũ)]]
 
* [[Đại vương tử (Bắc Cương)]]
 
* [[Đại vương tử (Bắc Cương)]]
  +
* [[Đào đại nương]]
  +
* [[Đào phu nhân (mẹ vợ Hàn Úc)]]
 
* [[Đạp Tuyết]]
 
* [[Đạp Tuyết]]
 
* [[Điển Dần]]
 
* [[Điển Dần]]
* [[Điển phu nhân]]
 
 
* ''[[Điệp phu nhân]]''
 
* ''[[Điệp phu nhân]]''
 
* [[Đỗ đại nương]]
 
* [[Đỗ đại nương]]
Dòng 51: Dòng 53:
 
* [[Hạ Thái Tổ]]
 
* [[Hạ Thái Tổ]]
 
* [[Hàn thị (phu nhân Trấn Bắc hầu)]]
 
* [[Hàn thị (phu nhân Trấn Bắc hầu)]]
* [[Hàn phu nhân (vợ Hàn Úc)]]
 
 
* [[Hàn Úc]]
 
* [[Hàn Úc]]
 
* [[Hoàng hậu (Khánh Dương)]]
 
* [[Hoàng hậu (Khánh Dương)]]
Dòng 87: Dòng 88:
 
* ''[[Long Khánh đế]]''
 
* ''[[Long Khánh đế]]''
 
* [[Lục vương tử (Bắc Cương)]]
 
* [[Lục vương tử (Bắc Cương)]]
  +
* [[Lữ Hi Nương]]
 
* [[Lữ Trưng]]
 
* [[Lữ Trưng]]
 
* [[Lý Noãn]]
 
* [[Lý Noãn]]
Dòng 107: Dòng 109:
 
* [[Nguyên Xung]]
 
* [[Nguyên Xung]]
 
* [[Nhan Lâm]]
 
* [[Nhan Lâm]]
  +
* [[Nhan Thư Yểu]]
  +
* [[Nhiếp Dương]]
 
* [[Nhiếp Lương]]
 
* [[Nhiếp Lương]]
 
* [[Nhiếp Tuân]]
 
* [[Nhiếp Tuân]]
Dòng 125: Dòng 129:
 
* [[Phong Nhân]]
 
* [[Phong Nhân]]
 
* [[Phong phi]]
 
* [[Phong phi]]
* [[Phúc Thọ]]
+
* [[Phong ]]
  +
* ''[[Phúc Thọ]]''
 
* [[Phương hoàng hậu]]
 
* [[Phương hoàng hậu]]
 
* [[Phương tướng quân]]
 
* [[Phương tướng quân]]
Dòng 159: Dòng 163:
 
* [[Trương Bình]]
 
* [[Trương Bình]]
 
* [[Trương Triệu thị]]
 
* [[Trương Triệu thị]]
* [[Trường Sinh]]
+
* ''[[Trường Sinh]]''
 
* [[Tuệ Quân]]
 
* [[Tuệ Quân]]
 
* [[Tứ đương gia (thổ phỉ)]]
 
* [[Tứ đương gia (thổ phỉ)]]

Phiên bản lúc 13:29, ngày 7 tháng 9 năm 2019

Danh sách các nhân vật trong Nữ đế trực bá công lược theo thứ tự bảng chữ cái.

A

Â

...

B

C

D

Đ

G

H

K

L

M

N

Ô

...

P

Q

...

S

...

T

U

Ư

...

V

X

Y

...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.