FANDOM


Danh sách chương Nữ đế trực bá công lượcDanh sách gia tộc trong tiểu thuyết Nữ đế trực bá công lượcDanh sách nhân vật theo từng chương trong tiểu thuyết Nữ đế trực bá công lược
Danh sách nhân vật trong tiểu thuyết Nữ đế trực bá công lượcDanh sách địa danh trong tiểu thuyết Nữ đế trực bá công lượcDu Bạo Hương Cô
Khương Bồng CơKhương Thái Tổ (định hướng)Kiếp
Liễu Hi (định hướng)Liễu Xa (định hướng)Nữ Đế Trực Bá Công Lược Wiki
Nữ đế trực bá công lượcNữ đế trực bá công lược (manhua)Trung Nguyên ngũ quốc
Vu Mã thịVương Huệ Quân (định hướng)
Tập tin:0.jpgTập tin:A Year Without Rain album cover.pngTập tin:A Year Without Rain album deluxe cover.png
Tập tin:Apocalypse Knight.pngTập tin:B885046c716244f297f41bee3da7a230.jpgTập tin:Blizzard Sword.png
Tập tin:Breaking Dawn Vietnamese cover.pngTập tin:Clover Town.pngTập tin:Community-header-background
Tập tin:Disambig.svgTập tin:Elsa.pngTập tin:Favicon.ico
Tập tin:Favicon.ico.pngTập tin:Hải bao tử tha ba.jpgTập tin:Lotus.png
Tập tin:Lời nhắn 36.jpgTập tin:Map local FT.pngTập tin:Pháo hôi bất tại phục vụ khu.jpg
Tập tin:Pháo hôi dược biệt đình.jpgTập tin:Queen of Hearts.pngTập tin:Robert Pattinson.png
Tập tin:TEL - Bìa Waka - 1.jpgTập tin:TEL - Waka.jpgTập tin:TEL - bìa - Khác.jpg
Tập tin:TEL - bìa - Khác 2.jpgTập tin:TEL - bìa - Khác 3.jpgTập tin:TEL - bìa - Manhua.jpg
Tập tin:TEL - bìa - Qidian.jpgTập tin:TEL - bìa - Webnovel.jpgTập tin:TEL - bìa - Webnovel 2.jpg
Tập tin:Tiên thê công lược.jpgTập tin:Tựa.pngTập tin:Vị lai chi quân nương tại thượng.jpg
Tập tin:Wiki-backgroundTập tin:Wiki-wordmark.pngTập tin:Y quan manh thú.jpg
Tập tin:Đại lão thối hưu chi hậu.jpgTập tin:油爆香菇 - Qidian avatar.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.