FANDOM


-- Mô đun này thực hiện bản mẫu {{Lua}}.
 
local yesno = require('Mô đun:Yesno')
local mList = require('Mô đun:List')
local mTableTools = require('Mô đun:TableTools')
local mMessageBox = require('Mô đun:Message box')
 
local p = {}
 
function p.main(frame)
	local origArgs = frame:getParent().args
	local args = {}
	for k, v in pairs(origArgs) do
		v = v:match('^%s*(.-)%s*$')
		if v ~= '' then
			args[k] = v
		end
	end
	return p._main(args)
end
 
function p._main(args)
	local modules = mTableTools.compressSparseArray(args)
	local box = p.renderBox(modules)
	local trackingCategories = p.renderTrackingCategories(args, modules)
	return box .. trackingCategories
end
 
function p.renderBox(modules)
	local boxArgs = {}
	if #modules < 1 then
		boxArgs.text = '<strong class="error">Lỗi: không có mô đun nào được gọi ra</strong>'
	else
		local moduleLinks = {}
		for i, module in ipairs(modules) do
			moduleLinks[i] = string.format('[[:%s]]', module)
		end
		local moduleList = mList.makeList('bulleted', moduleLinks)
		boxArgs.text = 'Sử dụng [[Wikipedia:Lua|Lua]]:\n' .. moduleList
	end
	boxArgs.type = 'notice'
	boxArgs.small = true
	boxArgs.image = '[[Tập tin:Lua-logo-nolabel.svg|30px|alt=Lua logo|link=Wikipedia:Lua]]'
	return mMessageBox.main('mbox', boxArgs)
end
 
function p.renderTrackingCategories(args, modules, titleObj)
	if yesno(args.nocat) then
		return ''
	end
 
	local cats = {}
 
	-- Error category
	if #modules < 1 then
		cats[#cats + 1] = 'Bản mẫu sử dụng ngôn ngữ Lua có lỗi'
	end
 
	-- Lua templates category
	titleObj = titleObj or mw.title.getCurrentTitle()
	local subpageBlacklist = {
		doc = true,
		sandbox = true,
		sandbox2 = true,
		testcases = true
	}
	if titleObj.namespace == 10 
		and not subpageBlacklist[titleObj.subpageText]
	then
		local category = args.category
		if not category then
			local categories = {
				['Mô đun:String'] = 'Bản mẫu dựa trên chuỗi Lua',
				['Mô đun:Math'] = 'Bản mẫu dựa trên mô đun Lua toán học',
				['Mô đun:BaseConvert'] = 'Bản mẫu dựa trên mô đun Lua chuyển đổi đơn vị',
				['Mô đun:Citation'] = 'Bản mẫu chú thích dựa trên ngôn ngữ Lua'
			}
			categories['Mô đun:Citation/CS1'] = categories['Mô đun:Citation']
			category = modules[1] and categories[modules[1]]
			category = category or 'Bản mẫu dựa trên ngôn ngữ Lua'
		end
		cats[#cats + 1] = category
	end
 
	for i, cat in ipairs(cats) do
		cats[i] = string.format('[[Thể loại:%s]]', cat)
	end
	return table.concat(cats)
end
 
return p
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.